Общи условия за ползване

Електонната страница на Фондация "Дари знание" е www.dariznanie.bg и за краткост ще бъде наричана по-долу сайт на фондацията. Сайта на фондацията представлява онлайн платформа за набиране на финансови и материални средства, за благотворителни каузи.

Моля прочетете внимателно условията за ползване на www.dariznanie.bg, защото те представляват договор между Вас и сайта. Вие, като дарител или получател на дарения, се съгласявате с условията, описани по-долу. В случай, че не сте съгласни с условията, моля не използвайте www.dariznanie.bg

 

1. Дефиниции

1.1. Фондацията - администрира www.dariznanie.bg и одобрява всички получатели на дарения; одобрява и публикува кампании; превежда даренията на получателите; развива www.dariznanie.bg като посещаемост и видимост; популяризира включените кампании пред фирми, дарители и доброволци, когато това е възможно.

1.2. Дарителство - дарителството е акт на благотворителност, хуманитарна помощ или принос за дадена кауза. То може да бъде под различни форми – чрез даване на стоки, услуги, парични средства, медицински нужди и др. То е действие, чрез което се извършва безвъзмездна помощ – дарение.

1.3. Потребител - всяко физическо или юридическо лице, което използва сайта.

1.4. Дарител - всяко физическо или юридическо лице, което прави финансово или материално дарение (еднократно или редовно), свързвайки се с Фондацията. Дарителят може да: дарява анонимно или явно; дарява дългосрочно или еднократно; получава отчети; получава документ за направените от него дарения – при желание (договор, служебна бележка); изпрати кампанията на приятел чрез Facebook, Twitter, Google+; популяризира кампания, за която дарява, чрез банер и линк на свой сайт, страница в социалните мрежи и др.

Фондация "Дари знание" сключва с лицата, желаещи да осъществяват дарителство, писмен договор. Изключение правят лицата, направили анонимни дарения и непожелали да сключат договор, лица по време на кампании с кутии за дарения или публично оповестени банкови сметки.

1.5. Партньори - физически или юридически лица, които финансират ежемесечно или периодично кампаниите/каузите на Фондацията. Физически или юридически лица, които заедно с Фондацията организират обучения, курсове и др. Партньорите активно участват във популяризирането на кампаниите, за които даряват или сътрудничат, чрез банер и линк на свой сайт, страница в социални мрежи и др.

Важна част от Общите условия на Фондация "Дари знание" е: Общи условия за взаимоотношенията между Фондация "Дари знание" и партньори/дарители - физически и юридически лица (индивидуален договор за дарения).

1.6. Договор - писмено споразумение за дарение на стоки или парични средства между Фондация "Дари знание" и физическо или юридическо лице.

1.7. Получател на дарения - физическо или юридическо лице, в полза на което Фондацията отпуска дарение (финансово или материално).

Физически лица: всички хора и деца в неравностойно положение, за: участие в образователни програми, курсове и др.; участия в състезания и олимпиади; културни, спортни и други цели.

Юридически лица: организация по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или Закона за народните читалища; община; образователни и здравни заведения и организации, които са на бюджетна издръжка; юридическо лице, което не е търговец, с благотворителни, социални, природозащитни, здравни, научно-изследователски, образователни, културни и спортни цели.

Търговски дружества не могат да бъдат получатели на дарения, но могат да бъдат Инициатори и да използват възможностите на сайта на Фондацията, за да ни свързват с дарители.

1.8. Инициатор - физическо или юридическо лице, което инициира стартиране на кампания/кауза, свързвайки се с Фондацията. Инициаторът посочва контакти на получателя и го информира за желанието си да създаде кампания в негова полза, и за нуждата да предостави информация за одобрение, на Фондацията.

 

2. Услуги, които предоставя www.dariznanie.bg

Достъп до сайта, възможност за финансови и нефинансови дарения от дарители, стартиране на кампании и събития свързани с благотворителни каузи, със: социални, природозащитни, здравни, научно-изследователски, образователни, културни и спортни цели, предварително одобрени от Фондация "Дари знание".

 

3. Условия за сигурност

3.1. Фондация "Дари знание" изисква пълна информация за всяка стартирана благотворителна инициатива, за потвърждаване на кампанията и избягване на злоупотреби. Отговорността за предоставената информация и документи е изцяло на получателят на дарението, на Инициатора, на партньори/фирми, с които Фондацията работи.

3.2. Фондацията не поема отговорност за съдържанието на каузите, публикувани на сайта, и не е посредник при взаимоотношенията между организациите, които ги организират, и доброволците, които се записват за тях.

3.3. Фондация "Дари знание" не поема отговорност за нереализирали се образователни проекти или проблеми с организацията на образователни проекти. Сайтът на фондацията не поема отговорност за психически, физически или материални щети, възникнали в резултат на участие в образователни проекти, публикувани в сайта.

3.4. Фондацията не поема отговорност за неслучили се събития или проблеми с организацията на събития. Сайтът на фондацията не поема отговорност за психически, физически или материални щети, възникнали в резултат на участие в събития, публикувани в сайта.

3.5. Съгласявайки се с нашите условия за сътрудничество, създателите на събития, партньори/фирми, с които работим се съгласяват, че няма да използват некоректно вашите лични данни. Некоректна употреба е всяка употреба, различаваща се от изрично указаната в съответната кауза или отклоняваща се от нуждите на каузата.

3.6. Фондация "Дари знание" прилага мерки за подсигуряване коректност, актуалност и сигурност на съдържанието и потребителските данни в сайта. Въпреки това, съществува риск. Използвайки сайта, вие се съгласявате, че осъзнавате и приемате този риск.

3.7. Фондацията не гарантира, че нейния сайт ще бъде непрекъснато достъпен и без технически проблеми. Фондацията не поема отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди вследствие на употребата на сайта.

 

4. Одобрение на получателите на дарения и кампаниите.

Одобряването на Получателя на дарението (физическо или юридическо лице) става на базата на представени от него/нея документи. Отговорност за предоставяне на информацията, нужна за одобряването на Получателя на дарения, носи самият Получател на дарения – физическо или юридическо лице. В случай, че Получателят на дарения е представляван от друго лице (физическо или юридическо), трябва да знае, че е създадена кампания в негова полза и за нуждата да предостави информация за одобрение, на Фондацията.

Фондация "Дари знание" представлява инструмент за набиране на стоки и средства, за различни цели, споделяни от различни групи и хора. Ето защо, за всяка кампания/кауза трябва да има яснота - кой, за какво и защо ще получи стоки и пари. Също така, описанието и придружаващите документи потвърждават ли необходимостта от кампания и обстоятелствата, свързани с нея.

Срок за разглеждане и одобрение – до 5 дни, при предоставени всички документи, които Фондацията е изискала. Получателят на дарение подписва договор с Фондация "Дари знание" за материални блага или финансиране.

Сайта на Фондацията не допуска публикуване на други банкови сметки и канали за превеждане на средства.

 

5. Сътрудничество с физическо или юридическо лице с цел обучения.

Фондация "Дари знание" сътрудничи с физически и юридически лица с цел реализиране на образователни програми: приложни изкуства, математика, български език и литература, чуждоезиково обучение и др. В този аспект Фондацията организира финансови и нефинансови благотворителни кампании. Фондацията сключва договор за сътрудничество с лицата, партнирали в реализирането на обучителните занимания.

Партньорите, активно участват в популяризиране на кампаниите, за които сътрудничат, чрез банер и линк на свой сайт, страница в социални мрежи и др.

 

6. Изплащане на финансовите дарения и получаване на материалните.

Когато Фондация "Дари знание" дарява стоки и услуги на нуждаещи се хора и деца, издава протокол за направено дарение. Протоколът е в два екземпляра, един за Фондацията и един за Получателя на дарение - протоколът се подписва от двете страни. Стоките се предават няколко дни след обявения срок, ако не са достатъчно, те ще бъдат дарени на хората, за които са предвидени.

Когато кампанията е финансова, изплащането на набраните средства става в рамките на 5 работни дни, след като кампанията е приключила - по сметка на Получателя на дарението или на ръка с разписка, или двустранно подписан приемо-предавателен протокол. Също така е възможно даренията да бъдат превеждани директно по сметка на трета страна, след съгласие между Фондация "Дари знание" и Получателя на дарение или Инициатора.

За благотворителни кампании с образователна насоченост, договорени между Фондацията и физическо или юридическо лице, даренията се превеждат директно на физическото или юридическото лице, организатор на образователните занимания.

 

7. Отчетност на продуктите и на средствата.

Фондация "Дари знание" носи пълна отговорност за средствата, които събира и за тяхното правилно изразходване. Фондация "Дари знание" дължи отчет на Получателя на дарението и винаги трябва да го предостави при поискване. Получателят на дарение, дължи отчет на Фондацията, как се изразходват средствата от кампанията/каузата. Фондацията може да прави посещения на случаен принцип и да изисква за преглед документи за разход, по всяко време с одитни цели. Физическо или юридическо лице - организатор на образователни занимания, дължи отчет на Фондацията, за проведените образователни занимания и резултатите от тях.

Всяка една кампания, финансова или нефинансова, може да бъде едновременно стартирана от различни организации. Когато това е така, Фондацията може да изиска отчет, какви други дарения са постъпили за същата кампания. При положение, че продуктите или паричната сума не са събрани до края на срока, дори и от други организации, Получателят може да изиска от Фондацията продължаване на кампанията/каузата. Когато продуктите или паричната сума не са събрани и при следващ обявен срок, те ще бъдат дарени на хората, за които са предвидени.

При кампания с образователна насоченост, лично инициирана от Фондация "Дари знание", когато средствата не са събрани до обявената дата, Фондацията може да удължи срока. Aко и след това не са събрани достатъчно средства, те може да бъдат пренасочени за друга кампания на Фондацията.

За постъпващи дарения над 30000 лв. се прилагат изискванията по Закона за мерките срещу изпирането на пари.

 

8. Такси

Фондация "Дари знание" удържа средства от дарените от дарителите суми, с цел постигане на самофинансиране и устойчивост на услугите - разходи за управление на www.dariznanie.bg, разходи свързани с популяризиране на кампании/каузи, наем на складова база и офис, разходи за транспорт и доставка на дарения, заплащане на сметки, материали и др.

 

9. Авторски права

Фондация "Дари знание" Ви дава право да използвате (копирате и разпространявате) съдържанието в сайта за лична употреба, с нетърговски цели. При това условие винаги трябва да упоменете източника с линк към www.dariznanie.bg

Съдържанието, публикувано на www.dariznanie.bg, е собственост на Фондация "Дари знание" и/или неговите партньори, и клиенти. Вие не можете да продавате, модифицирате, разпространявате или показвате това съдържание с търговска цел, под каквато и да е форма.

 

10. Електронни страници на трети лица

Сайтът www.dariznanie.bg позволява публикуването на препратки към електронни страници на трети лица. Сайтът www.dariznanie.bg не носи отговорност за съдържанието на електронни страници на трети лица и посещението им от свои потребители, не носи отговорност за вреди, нанесени на свои потребители от електронни страници на трети лица.

 

11. Промени

Фондация "Дари знание" има право да прави изменения, допълнения и/или премахване на услуги от сайта по всяко време.

За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Възникналите спорове се решават чрез преговори, а при непостигане на съгласие, се отнасят към компетентния български съд.

 

Настоящите Условия за ползване са приети от управителните органи на Фондация "Дари знание" на 03.03.2023 г.