Често задавани въпроси (FAQ)

?
Каквa е дейността на www.dariznanie.bg?

www.dariznanie.bg е електронна страница на Фондация "Дари знание", изцяло благотворителен проект, създаден в подкрепа на хората и децата, на България.

?
Какви видове благотворителни каузи стартира Фондация Дари знание?

Фондация "Дари знание" организира финансови и нефинансови благотворителни кампании.

Финансова кампания е с цел подпомагане, с парични средства: нуждаещи се хора, деца, организации и др.

Нефинансова кампания подпомага нуждаещи се хора, деца и организации, със: стоки за образователни, медицински, спортни и други цели.

?
Къде може да намерим повече информация за кампаниите/каузите, които Фондация Дари знание организира?

Информация за всички наши кампании можете да намерите в главното меню, секция "Каузи", а това как са приключили, в секция "Отчети".

?
Какво е дарителство?

Дарителството е акт на благотворителност, хуманитарна помощ или принос за дадена кауза. То може да бъде под различни форми – чрез даване на парични средства, услуги, стоки, медицински нужди и др. То е действие, чрез което се извършва безвъзмездна помощ – дарение.

?
Как става даряването?

Фондация "Дари знание" извършва следната дейност: дарения на техника, помагала и книги за читалища и библиотеки; дарения на учебни пособия за деца в неравностойно положение; целогодишни групови занятия за ученици в различна възраст и др.

 

Какви стоки са необходими за момента, можете да видите в секция "Каузи".

 

За дарение на парични средства:

Банкова сметка в ОББ

IBAN: BG50UBBS80021041831350

BIC: UBBSBGSF

Титуляр: Фондация Дари знание

Основание за превод: Дарение

 

Събраните средства се използват за: разходи за реализирането на кампании; наем за помещения за провеждане на занятия и офис на Фондацията; разходи за управление на www.dariznanie.bg; заплащане на сметки и др.

 

Дарителят може да: дарява анонимно или явно; дарява дългосрочно или еднократно; получава отчети; получава документ за направените от него дарения – при желание (договор, служебна бележка); изпрати кампанията на приятел чрез Facebook, Twitter, Google+; популяризира кампания за която дарява, чрез банер и линк на свой сайт, страница в социалните мрежи и др.

 

Фондация "Дари знание" сключва с лицата, желаещи да осъществяват дарителство, писмен договор. Изключение правят лицата, направили анонимни дарения и непожелали да сключат договор, лица по време на кампании с кутии за дарения или публично оповестени банкови сметки.

?
Кога дарението ми стига до получателя и как да разбера, че е стигнало?

Когато Фондация "Дари знание" дарява стоки и услуги на нуждаещи се хора и деца, издава протокол за направено дарение. Протоколът е в два екземпляра, един за Фондацията и един за Получателя на дарение - протоколът се подписва от двете страни. Стоки се предават няколко дни след приключване на кауза, ако не са достатъчно, въпреки това те ще бъдат дарени на хората, за които са предвидени.

 

Когато кампанията е финансова, изплащането на набраните средства става в рамките на 5 работни дни, след като кампанията е приключила - по сметка на Получателя на дарението или на ръка с разписка, или двустранно подписан приемо-предавателен протокол. Също така е възможно даренията да бъдат превеждани директно по сметка на трета страна, след съгласие между Фондация "Дари знание" и Получателя на дарение или Инициатора.

 

За благотворителни кампании с образователна насоченост, договорени между Фондацията и физическо или юридическо лице, даренията се превеждат директно на физическото или юридическото лице, организатор на образователните занимания.

 

Фондация "Дари знание" осигурява предварителен и текущ контрол върху включените каузи. Дарителят може да получава документ за направените от него дарения – при желание (договор, служебна бележка).

?
Ако каузата не успее да събере достатъчно стоки и парични средства, какво се случва?

За кампания, за която до края на обявения срок не са събрани стоките или паричната сума, Получателят може да изиска от Фондацията продължаване на кампанията/каузата. При положение, че стоките или паричната сума не са събрани и при следващ срок, те ще бъдат дарени на хората, за които са предвидени.

 

При кампания с образователна насоченост, лично инициирана от Фондация "Дари знание", когато средствата не са събрани до обявената дата, Фондацията може да удължи срока. Aко и след това не са събрани достатъчно средства, те може да бъдат пренасочени за друга кампания на Фондацията.

 

?
Какво имате в предвид, в значението на думата Партньори?

Партньори - физически или юридически лица, които даряват стоки или финансират периодично кампаниите/каузите на Фондация "Дари знание". Физически или юридически лица, които заедно с Фондацията организират обучения, курсове и др. в полза на нуждаещи се хора и деца. Партньорите активно участват в популяризирането на кампаниите, за които даряват или сътрудничат, чрез банер и линк на свой сайт, страница в социалните мрежи и др.

?
Кой може да бъде получател на дарения чрез Фондация Дари знание?

Физически лица: всички хора и деца в неравностойно положение, за: участие в образователни програми, курсове и др.; участия в състезания и олимпиади; културни, спортни и други цели.

 

Юридически лица: организация по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или Закона за народните читалища; община; образователни и здравни заведения и организации, които са на бюджетна издръжка; юридическо лице, което не е търговец, с благотворителни, социални, природозащитни, здравни, научно-изследователски, образователни, културни и спортни цели.

 

Търговски дружества не могат да бъдат получатели на дарения, но могат да бъдат Инициатори и да използват възможностите на сайта на Фондацията, за да ни свързват с дарители.

 

Одобряването на Получателя на дарението (физическо или юридическо лице) става на базата на представени от него/нея документи.

?
Как става одобряването на получателя на дарение?

Фондация "Дари знание" изисква пълна информация за всяка стартирана благотворителна инициатива, за потвърждаване на кампанията и избягване на злоупотреби. Отговорността за предоставената информация и документи е изцяло на Получателя на дарението и Инициатора. Документацията, която Фондацията получава, е основа за подписването на договор между Получателя на дарение и Фондацията.

?
Удържате ли някакви такси?

Фондация "Дари знание" удържа средства от дарените от дарителите суми, с цел постигане на самофинансиране и устойчивост на услугите - разходи за управление на www.dariznanie.bg, разходи свързани с популяризирането на кампании/каузи, наем на складова база и офис, разходи за транспорт и доставка на дарения, заплащане на сметки, материали и др.

Ако имате въпроси, за които не намирате отговори се свържете с нас